அடிமைத்தனத்தால் பூத்த அடையாளங்கள்

(பாலசுப்பிரமணியம் சமீதா )

(ஊடகக்கற்கைகள் துறை , யாழ். பல்கலைக்கழகம்)

கடல் தாண்டி ‘கள்ளத் தோணிகள்’ என முத்திரை குத்தப்பட்டு, கள்ளம் கபடமில்லா மனதோடு உறவுகளையும் இழந்து, காடுகளை நாடுகளாக செதுக்கிய சிற்பிகளுக்கு ‘தோட்டக்காட்டான்’ எனும் புனைப்பெயர் குறியீடாக கொள்ளப்பட்டது.

Leave a Reply