இலங்கையில் சீனா: விளங்கிக் கொள்ளலும் வினையாற்றலும் – 3

(தெ. ஞாலசீர்த்தி மீநிலங்கோ)

இலங்கையில் அதிகரிக்கும் சீனாவின் செல்வாக்கு, ஆபத்தானது என்பதில் ஐயமில்லை. அதேவேளை, அந்நியர் எவரதும் செல்வாக்கு இலங்கையில் அதிகரிப்பதும் இலங்கைக்கு ஆபத்தானது என்ற உண்மையை நாம் உணரவேண்டும்.