இலங்கை: அரசியல் களம் பாராளுமன்றத்திற்குள்ளாகச் சுருக்கப்பட்டுள்ளது

அரசியல் களம் பாராளுமன்றத்திற்குள்ளாகச் சுருக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் தெரிவுக்கு இடமற்று, அந்த மக்கள் தெரிவு செய்த பிரதிநிதிகளின் தெரிவே இன்றைய ஜனாதிபதியைத் தீர்மானிக்கும் சட்ட நிலைப்பாட்டின் படி அரசியல் யாப்பு அமைந்திருப்பதால், காலிமுகத்திடல் கிளர்ச்சிக்கு எந்த முக்கியத்துவமும் அற்றும் போயிருக்கிறது.