இலங்கை நிலவரம்: என்ன செய்ய வேண்டும்.

(சாகரன்)

இன்று நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார சிக்கலும் அதனைத் தொடர்ந்த பொருட்களின் தட்டுபாடு விலைவாசி ஏற்றம் என்பதுவும் அதனைத் தொடர்ந்து இலங்கை அரசின் செயற்பாடுகளில் நம்பிக்கை இழந்த மக்கள் தெருவில் இறங்கி போராடும் நிலமைகளும் நாம் யாவரும் கணத்திற்கு கணம் காணும் காட்சிகள்.