சம்பந்தர் விளையாடப் போகும் காய் நகர்த்தல் விளையாட்டு! திவாலாகவுள்ள இலங்கை?

சம்பந்தன் பொதுவாக மிகவும் கூர்மையான அரசியல் அறிவும், சாதுரியமான அரசியல் பார்வையும் கொண்ட முதியவராகக் கருதப்படுகிறார். சம்பந்தனை தென்னிலங்கையில் உள்ள சிங்களவர்கள் பலர், ஜே.ஆர் அளவுக்கு ஒப்பிடுகின்றனர்.