நேட்டோவின் 70 ஆண்டுகள்: குருதி தோய்ந்த வரலாறு

(தெ. ஞாலசீர்த்தி மீநிலங்கோ)
உலக வரலாற்றின் பாதையில், சில அமைப்புகள், குறித்த காலத்தின் தேவைகருதி உருவாக்கப்படுபவை. அவை, காலம் கடந்து நிலைக்கும் போது, அதன் தேவையும் காலப் பொருத்தமும் தொடர்ச்சியாகக் கேள்விக்குட்படும்.