புகாரி விதானையார்

நேற்றுப்போல் இருக்கிறது.. இன்றுஎங்கள் தலைவர் புகாரி விதானையார் புலிகளால் கடத்தப்பட்டு காணாமலாக்கப்பட்ட தினம்.
அன்று காலையில் என்ன நடந்தது?