சாய்பல்லவி

பிரபலமான நடிகை என்பதை தாண்டி சாய்பல்லவி ஒரு பெண். பிறப்பிடம் நீலகிரி. தன் தாய்மொழி படுகு.  அந்த மக்களைப் பொருத்தவரை திருவிழாக்கள் என்றால் வெள்ளுடைதான் குறியீடு.