ஜவஹர்… ஒன்பது

(Rathan Chandrasekar)

நேரு மெதுவாகத்தான் இருமினார் என்றுகூட குற்றச்சாட்டு வைக்கத் துணிந்துவிடுவார்கள்போல. வாய்ப்புக் கிட்டுகிறபோதெல்லாம் அவரை வைதுவிடவேண்டும் ; சேறு பூசிவிடவேண்டும் என்று கிளம்பியிருக்கிறார்கள்.