தம்பி . . தண்டப்பிரசண்டன். . !

(Sabesan Sinn)

தம்பி . . தண்டப்பிரசண்டன். . !

அமெரிக்காவின் ‘’பின்வளவிற்குள்’’ அதாவது கியுபா வில் ஆயுதத்தினை புதைக்க ரஸ்சியாவிற்கு உரியைில்லை. . !

. .ஆனால் . மாஸ்க்கோவின் ‘’முன்வளவில்’’ ஆயுதத்தினை புதைக்க ரஸ்சியா அனுமதிக்க வேண்டுமாம்..?