வெற்றி பெறாதவர்ளையும் பாராட்டுவோம்

(சாகரன்)

கிரிக்கட் விளையாட்டுப் பற்றி பல்வேறு விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் கால் பந்தாட்டம் போல் உலகெங்கும் கொண்டாடப்படும் ஆட்டமாக கிரக்கட் இன்னும் வாழ்ந்து கொணடிருக்கின்றது என்பதே உண்மை.

Leave a Reply