வேளாண் செய்முறைகளில் செயற்கைப் பசளை இடுதலின் அவசியமும் உயிர் உரம்களும் (Bio fertilzer.)

பொட்டாசியம் குளோரைட்டு என்னும் செயற்கை உரம் வந்துள்ளதாக சில தகவல்கள் கசிகின்றன .மீண்டும் விவாசயவிஞ்ஞான அனுபவமற்ற பதிவுகள் முகநூலை நிறைக்கின்றன .சில தெளிதலுக்காக எனது பழைய பதிவொன்றை மீண்டும் தருகின்றேன் – வடகோவை வரதராஜன்