இனவாதத்திற்கு எதிரான போராட்டம்.

 

இனவாத “சிங்கள இரத்தம்” என்னும் அமைப்புக்கு எதிராக தெற்கில் “நாம் இலங்கையர்” மற்றும் “அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியம்” இணைந்து இனவாதத்திற்கு எதிரான போராட்டம். துண்டுப்பிரசுரங்கள் மற்றும் சுவரொட்டி மூலம் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் இனவாதத்திற்கு எதிரான பாரிய பிரச்சாரம்