’இயற்கை சமநிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும்’

அங்கு தொடர்ந்துரையாற்றிய அவர், இந்தச் சுற்றாடல் தினத்தை நினைவு கூருவது மட்டுமல்லாது, யாழ். குடாநாட்டில் எவ்வாறு சூழல் சமநிலையை பாதுகாக்க வேண்டுமென்ற உறுதிபாட்டையும் எடுக்க வேண்டுமென்றார்.

கடந்த காலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், தற்போது இலங்கை இயற்கைப் பேரழிவுகளை எதிர்கொள்வதில், 4ஆவது இடத்தில் இருந்து 3ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறியிருப்பதாகவும், மகேசன் தெரிவித்தார்.