எரிபொருளை விநியோகிக்க அமெரிக்க நிறுவனம் வருகிறது

ஐக்கிய மெரிக்கவின்   ஆர்.எம். பார்க்ஸ் நிறுவனத்திற்கும் இலங்கை முதலீட்டுச் சபைக்கும் இடையில் பெற்றோலியப் பொருட்கள் தொடர்பான உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திட்டது.

Leave a Reply