ஐபிசிசி என்பது என்ன?

பருவநிலை மாற்றத்துக்கான பன்னாட்டு அரசுக் குழு (ஐபிசிசி) என்பது ஐநாவின் பருவநிலை மாற்றம் குறித்த அமைப்பு. 1988-ல் ஐநாவின் 195 உறுப்பு நாடுகளால் தொடங்கப்பட்டது! ஐபிசிசி மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள் என்றால்…