‘கொள்கையில் மாற்றமில்லை’ ஜனாதிபதி கோட்டா

சேதன விவசாயத்துக்கு மாத்திரமே நிவாரணம்…

குறைபாடுகளைக் கண்டறிந்துகொண்டு அடுத்த போகத்துக்குத் தயாராகுங்கள்…

விவசாயிகளுக்கு போதிய தெளிவூட்டல்கள் வழங்கப்பட்டில்லை…

சரியானதைச் செய்ய அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுமாறு அதிகாரிகளுக்கு ஜனாதிபதி பணிப்புரை