துயர் பகிர்வு

எனது அன்புத்தாயார் உடல் உபாதையிலிருந்தும் உலகஉபாதையிலிருந்தும்
விடுதலையாகிவிட்டார் என்பதை
தோழர்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மனவேதனையுடன் அறியத்தருகின்றேன்