தென்னக்கும்பரவில் பதற்றம்

கண்டி, தென்னக்கும்பரவில் உள்ள எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையத்துக்கு முன்பாக பதற்றமான நிலைமையொன்று ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், கண்டியிலிருந்து தென்னக்கும்புரவை கடந்து செல்லவேண்டிய வாகனங்கள் வரிசையில் நிற்கின்றன. அதேபோல, தென்னக்கும்பரவை கடந்து கண்டிக்கு வரவேண்டிய வாகனங்களும் வரிசையில் நிற்கின்றன.