நூலின் அறிமுக நிகழ்வு

இலண்டனில் (இங்கிலாந்து) சனிக்கிழமை, செப்ரம்பர் 03, 2022 அன்று இடம்பெற இருக்கின்றது.

* விம்பம்* ஏற்பாட்டில், எதிர்வரும் சனி , இலண்டனில் 2 நூல்கள் அறிமுகமும்,