ராகுல் காந்தி என்ற மக்கள் தலைவன்

“நான் கஷ்மீருக்குள் நுழையும் முன்னர்
பாதுகாப்பு அதிகாரிகள்
என்னிடம் சொன்னார்கள் :