பாசிசம் மூழ்கடிக்கத் துடிக்கும் இலட்சத்தீவுகள்

(வில்வம்)

கேரளாவில் இருந்து
524 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ள இலட்சத்தீவுகளில் தற்போது நடைபெற்று வரும் போராட்டங்கள் இந்தியாவின் கவனத்தை ஈர்த்துவருகின்றன.
இயற்கை சூழலுக்கும்
அமைதிக்கும் அடையாளமாகத் திகழும்
சின்னஞ்சிறு தீவுகள் நிறைந்தது இலட்சத்தீவுகள்.

யாழ்ப்பாணப் பொது நூலகத்தில் வைத்த ‘தீ’

(சாகரன்)

Public Library, Jaffna

கிராமங்கள் தோறும் ஏன் ஊரகங்கள் தோறும் சில நகரம் ஈறாக ஒரு காலத்தில் சன சமூக நிலையங்கள் என்று ஒன்று தோற்றுவாய் பெற்றிருந்தது. மக்கள் தமக்கு கிடைக்கும் ஓய்வு நேரங்களை ஒரு பொது இடத்தில் சந்தித்து அளவளாவுதல் ஏன் சற்று இளைப்பாறுதல் என்று ஆரம்பமானதே இந்த சன சமூக நிலையங்கள். ஆரம்பத்தில் மிக அடிப்படையான வசதிகளை தன்னக்தே கொண்டு இவை உருவானதாகவே வரலாறு உண்டு. இதன் வடிவங்கள் உலகம் பூராகவும் உண்டு.