இலங்கை கடவுச்சீட்டுக்கு 102ஆவது இடம்

2022 இல் உலகின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த கடவுச்சீட்டுக்களை கொண்ட நாடுகளின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சிங்கப்பூர், ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின்  கடவுச்சீட்டுக்கள்  2022க்கான உலகின் மிகச் சிறந்த  கடவுச்சீட்டுகள்  என்று  தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.