இந்திய தேர்தல் முடிவுகள் உணர்வலைகள்

(Rathan Chandrasekar)
இழவு வீட்டில்கூட
‘ஆழ்ந்த இரங்கலை ‘விட
ஆறுதல் வார்த்தைகளே
அவசியத்தேவை.

நல்ல வெய்யில்.
பொவொண்ட்டோ தந்த