எங்களில் பலருக்கும் தெரியாத கனடா!

Indigenous children play in a water- filled ditch in the northern Ontario First Nations reserve in Attawapiskat, Ont., on Tuesday, April 19, 2016. In many ways, Attawapiskat – population 2,100 – has all the trappings of any small town, including older folk lamenting the changing of the times. (Nathan Denette/CP)

கனடியர்களாக எங்களில் பலருக்கும் தெரியாத அல்லது எங்களில் பலரும் அறிந்து கொள்ள விரும்பாத கனடா ஒன்று எங்களுக்கு அருகிலேயே உள்ளது. அது கனடாவின் பூர்வீகக் குடிகள் வாழும் கனடாவின் முதல் குடி மக்களுக்கான நிலப் பகுதி. புதிய நாடொன்றினுள் புலம் பெயர்ந்த ஓர் அகதிக் குடி இனமாக இந்தத் தெரியாத கனடாவை தெரிந்து கொள்வது குறித்து தமிழர்களாக நாம் கவனம் செலுத்துவதோ அல்லது அக்கறை காட்டுவதோ இல்லை.