எழுந்து வர முயற்சிக்கும் இலங்கை (பகுதி 3)

பிரிதானியா காலத்தில் இருந்து சுதந்திரம் அதற்கு பின்னர் என்று இலங்கையில நாணய மதிப்பு இறங்கு முகமாக தொடர்ந்த நிலை 1977 78 காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட திறந்த பொருளாதாரக் கொள்கையினால் உள்ளுர் உற்பத்திகளை காலி செய்து இறக்குமதியில் அதிகம் தங்கியிருக்கும் செயற்பாடு என்று இலங்கையின் நாண மதிப்பு தொடர்ச்சியாக வீழ்;சியடைந்து. இது யுத்தம் முடிவுற்ற காலத்தின் பின்பும் அதி வேகமாக வீழ்ச்சியடைந்து வந்தது.