கனடாவில் மண் மீட்பு போராட்டம்

(சாகரன்)
அமெரிக்காவை கண்டு பிடித்தார் கொலம்பஸ் என்று நாம் அறிந்தவரால் இவர்களின் வாழ்நிலம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது முதலில். பின்பு வட அமெரிக்காவின் பல பகுதிகளை ஓருங்கிணைத்து உருவான கனடாவில் ரெசிடென்சல் ஸ்கூல்(Residential School என்று ஆரம்பித்து செவ்விந்தியக் குழந்தைகளை அவர்களது பெற்றோரிடம் இருந்து பிரித்தனர்.