கொரோனா வைரஸ்: அச்சத்துக்கும் அறிவியலுக்கும் நடுவே…

(தெ. ஞாலசீர்த்தி மீநிலங்கோ)
அதுவோர் ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கான வகுப்பு… அன்றைய விரிவுரையை நடத்துவதற்கு, அறைக்குள் வந்த பேராசிரியர், தான் கற்பிக்கப் போகும் விடயப் பரப்பின் தலைப்பையும் தனது பெயரையும் திரையில் விழுத்துகிறார்.