சில்க் ஸ்மிதா என்கிற தோழர் விஜயலக்ஷ்மி

(Rathan Chandrasekar)


நேற்று பா.பாலா Paa Baalaa
மெஸெஞ்சரில் சில்க் ஸ்மிதா படம் ஒன்று அனுப்பி நினைவூட்டல் என்றார்.
பிறந்தநாளா என்றேன். சார்ர்ர் என்று இழுத்து நினைவுநாள் சார் என்றார்.

காலம் பிறந்தநாள் இறந்தநாளை மறக்கடிக்கிறது. ஆனால் ஸ்மிதாவை மறக்கடிப்பதேயில்லை.

ஒரு மீள் பதிவு பதியத் தோணுகிறது .