தவறாக விளங்கிக் கொள்ளப்படும் சுமந்திரன்!

(Maniam Shanmugam)

தமிழரசுக் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் இரு தரப்பினர்களால் தவறாக விளங்கிக் கொள்ளப்பட்டு வருகின்றார். அதற்குக் காரணம் அவர் விடுதலைப் புலிகள் சம்பந்தமாக கடந்த சில வருடங்களாக முன்வைத்து வரும் ‘விமர்சனங்கள்’தான்.