னம் இலங்கையின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் அவர்களுக்கு!

(Sanjayan Selvamanickam)

கொழும்பில் எனது 85 வயது அம்மாவின் வாடகை வீட்டில் உள்ள தேங்காய் உடைக்கும் கத்தி சற்றுப் பெரியது. அதை சந்தேகக்கண்ணுடன் பார்த்தால் வாள் போன்று தெரியலாம்.