புலிகளின் சித்திரவதை அடையாளங்களாக அங்கே காணப்பட்டது

முல்லைத்தீவு முள்ளிவாய்க்கால் உப தாற்கந்தோருக்கு அருகில் புலிகளின் மோசமான சித்திரவதை முகாம் ஒன்றை 58வது படைப்பிரிவினர் கண்டுபிடித்தார்கள். புலிகளுக்கு எதிரானவர்கள், வேண்டப்படாதவர்கள் ஆண்கள், பெண்களென இந்தச் சித்திரவதை முகாம்களில் அடித்துவைக்கப் பட்டிருந்தார்கள். மூன்று அறைகள் கொண்டதும் சிறைவீட்டில் யானைகளைக் கட்டி வைக்கும் இரும்புச் சங்கிலிகள் காணப்பட்டன.10-12 அடி உயரம் கொண்ட இரும்புக் கூண்டுகள் அங்கே காணப்பட்டன. இரத்தக் கறைகள், பிய்ந்த தலைமுடிகள் ஆகியன புலிகளின் சித்திரவதை அடையாளங்களாக அங்கே காணப்பட்டது. கைதிகள் தப்பிச் செல்லாதபடி கூரைகள் முட்கம்பிகளால் தடுக்கப்பட்டிருந்தன.

TORTURE CHAMBER SUPERVISED BY PRABHAKARAN FOUND
May 17, 2009

MULLAITTIVU: ONE MORE heavily-fortified LTTE torture-chamber cum prison complex, run inside a three-room house behind the MULLAIVAIKKAL (VELLAMULLAVAIKKAL) sub-post office, was among the latest finds made by heroic 58 Division troops on Saturday (16) as they moved further in.

Barbarism of ruthless Tiger terrorism, that has meted out inhuman punishments to all those who opposed to Tigers or defied LTTE directives was once again proved with the tracing of this “concentration” camp or the torture chamber where Tiger leadership has reportedly detained all those who blamed him or criticized Tiger hierarchy.

The house with a wide sitting room, plus three spacious rooms has been protected closely by bunkers on the orders of the LTTE supremo, PRABHAKARAN, according to information given to the troops by escapees.

All anti-LTTE men and women had been kept imprisoned and tightly tethered to heavy metal chains, generally used for elephants. (see photos) Those metal prison cages of about 10-12 ft in height have been designed for padlocking, and another portion of the chamber appeared to have been used for beating and torturing. Unconfirmed reports had told the troops that PRABHAKARAN himself has watched his enemies under punishment. Walls around that portion have been splashed with blood stains and pieces of hair of those who would have been subjected to LTTE torture. Above one of those metal cells was a spread barbed-wire that ran until up to the roof of the house.

Tiger propagandists in the past two weeks with the help of various proxies, have been unjustly trying their maximum to liken the IDP centres in WANNI to so-called Nazi “concentration” camps since security measures have been strictly applied to the area. The move was vehemently directed to the international community. Several more open and domestic LTTE prisons were captured by troops in the past one year.

What have you got to say about these “LTTE torture chambers”? Over to you LTTE proxies and supporters !
(Rahu Rahu Kathiravelu)