லிபியாவின் கடாபி

(Rathan Chandrasekar)

பல்லாண்டுகள் முன்….
லிபியாவின் கடாபி வீட்டின்மீது
அமெரிக்கா குண்டுபோட்டது.

இறந்துபோனவர்களுள் கடாபியின்
ஒன்றரை வயதுக்குழந்தையும் ஒன்று.