விவசாய நேர்மை வயோதிபத்திலும் வறுமையிலும் மாறவில்லை

(‎R Ram Doss)‎

வோளாங்கண்ணி போகும் வழியில்,
மதிய உணவுக்காக பஸ்ஸை திருவாரூரில் ஹோட்டலில் நிறுத்திய
போது தான்,
அவரை கவனித்தேன்,