வெற்றுக் கோப்பையை அட்சய பாத்திரமாக மாற்றுவோம்

(சாகரன்)

கோப்பையில் சோறு இல்லை…. இருப்பதற்கு ஆன வீடு இல்லை…..சொல்லிக் கொள்ளும் படியாக உடுக்க ஆடை இல்லை யுத்தம் விட்டுச் சென்ற வலிகள்.. வடுக்கள் இவை. இதற்கு முன்பும் இவை இருந்திருக்கின்றனதான்.