தன்னைத் தானே அழிக்கும் இனம் மனித இனம்.

(Thamayanthi Simon

கடலிலும் நுணலை இருக்கிறது.
நல்ல சுவையான மீன். சதைப்பிடிப்புள்ள மீன்.
“நுணலை, நாய் நகரை, தன்தலை திருகி” என்றெல்லாம் இதற்குப் பெயர் உண்டு.