பெரியார் கண்ட கைம்பெண் கமலா அம்மா இற்கு அஞ்சலி

1933 இல் ஜனனம் 2020 நிரந்தர சயனம். இதற்கு இடையில் 25 வயதில் திருமணம் 32 வயதில் வாழ்க்கைத் துணையை இழந்து மூன்று சிறு குழந்தைகளுடன் விதவைக் கோலம்.