மட்டக்களப்பு மாவட்ட ஊர்கள்

1)மட்டக்களப்பு

2)மாங்கேணி

3)காயாங்கேணி

4)புணாணை

5)பனிச்சங்கேணி

6)வட்டவான்

7)வாகரை

8)கதிரவெளி

9)பால்சேனை

10)கட்டுமுறிவு

11)மீராவோடை

12)மாஞ்சோலை

13)ஓட்டமாவடி

14)கறுவாக்கேணி

15)கும்புறுமூலை

16)கல்குடா

17)கல்மடு

18)வாழைச்சேனை

19)புதுக்குடியிருப்பு

20)கண்ணகிபுரம்

21)பெரியபுல்லுமலை

22)கரடியனாறு

23)மரப்பாலம்

24)வேப்பவட்டுவான்

25)ஆறுமுகத்தான் குடியிருப்பு

26)செங்கலடி

27)கொடுவாமடு

28)கொம்மாதுறை

29)வந்தாறுமூலை

30)மாவடிவேம்பு

31)களுவன்கேணி

32)சித்தாண்டி

33)ஈரலைக்குளம்

34)ஏறாவூர்

35)மஞ்சந்தொடுவாய்

36)நாவற்குடா

37)நொச்சிமுனை

38)கல்லடி

39)அமிர்தகழி

40)இருதயபுரம்

41)பாலமீன்மடு

42)புன்னைச்சோலை

43)சத்துருக்கொண்டான்

44)கருவேப்பங்கேணி

45)பெரிய ஊறணி

46)சின்ன ஊறணி

47)தாண்டவன்வெளி

48)தாமரைக்கேணி

49)கோட்டைமுனை

50)பெரிய உப்போடை

51)புளியந்தீவு

52)திமிலைதீவு

53)வீச்சுக்கல்முனை

54)சேத்துக்குடா

55)காத்தான்குடி

56)ஆண்டான்குளம்

57)காங்கேயனோடை

58)தாழங்குடா

59)கோவில்குளம்

60)மண்முனை

61)கிரான்குளம்

62)வேடர் குடியிருப்பு

63)அம்பிலாந்துறை

64)கற்சேனை

65)அரசடித்தீவு

66)கடுக்காமுனை

67)பட்டிப்பளை

68)மகிழடித்தீவு

69)முதலைக்குடா

70முனைக்காடு

71)கொக்கட்டிச்சோலை

72)தாந்தாமலை

73)கணேசபுரம்

74)வெல்லாவெளி

75)காக்காச்சிவட்டை

76)பாலையடிவட்டை

77)விளாந்தோட்டம்

78)ஆனைகட்டியவெளி

79)நெல்லிக்காடு

80)பலாச்சோலை

81)கண்ணகிபுரம்(மட்டக்களப்பு)

82)பழுகாமம்

83)திக்கோடை

84)வீரன்சேனை

85)தும்பன்கேணி

86)வன்னிநகர்

87)பெரியபோரதீவு

88)கோவில்போரதீவு

89)குருக்கள்மடம்

90)செட்டிபாளையம்

91)மாங்காடு (மட்டக்களப்பு)

92)தேத்தாத்தீவு

93)களுதாவளை

94)களுவாஞ்சிக்குடி

95)பட்டிருப்பு

96)எருவில்

97)மகிழூர்

98)குருமண்வெளி

99)ஓந்தாச்சிமடம்

100)கோட்டைக்கல்லாறு

101)பெரியகல்லாறு

102)துறைநீலாவணை

103)செம்மண் ஓடை

104)முறக்கொட்டாஞ்சேனை

105)சந்திவெளி

106)கிரான்

107)குடும்பிமலை

108)வாகனேரி

109)மஞ்சந்தொடுவாய்

110)இலுப்படிச்சேனை

111)பாவற்கொடிச்சேனை

112)காஞ்சிரங்குடா

113)கரையாக்கந்தீவு

114)குறிஞ்சாமுனை

115)பருத்திச்சேனை

116)ஈச்சந்தீவு

117)வவுணதீவு

118)நாவற்காடு

119)விளாவெட்டுவான்

120)மகிழவெட்டுவான்

121)உன்னிச்சை

122)நரிப்புல்தோட்டம்

123)நெடியமடு

124)ஆயித்தியமலை

125)கரவெட்டி (மட்டக்களப்பு)

126)திராய்மடு

127)மட்டிக்களி

128)மாமாங்கம்

129)நாவலடி

130)திருப்பெருந்துறை

131)பாலமுனை

132)சுங்காங்கேணி

133)ஆஞ்சனேயபுரம்

134)பாசிக்குடா

134)தாண்டவன்வெளி

135)தன்னாமுனை

136)கொக்குவில்

137)களுமுந்தன்வெளி

138)பண்டாரியா வெளி

139)முனைத்தீவு

140)பட்டாபுரம்

141)தாண்டியடி

142)பாலைநகர்

143)காவத்தமுனை

144)நாசிவன்தீவு

145)நாவல் தோட்டம்

146)மாங்கேணி

147)மாந்தீவு

148)மண்டூர்

149)அம்மந்தனாவெளி

150)முனைக்காடு

151)களுதாவளை

152)ஆரையம்பதி

153)மயிலம்பாவெளி

154)குருக்கள்மடம்

155)கல்லடி

156)தேற்றாத்தீவு

157)தேவபுரம்

158)சித்தாண்டி

159)ஐயங்கேணி

160)தளவாய்

161)பன்குடாவெளி

162)இலுப்பட்டிச்சேனை

163)தரவை

164)கோராவெளி

165)சவுக்கடி

166)மாமாங்கம்

167மட்டிக்களி

168)சிகரம்

169)பூநொச்சிமுனை

170)கர்பலா

171)பரீத்நகர்

172)கொத்தியாபுலை

173)பொண்டுகள் சேனை

174)வெட்டுக்காடு

175)விபுலானந்தபுரம்

176)நாவக்குடா

177)அரசடி

178)உப்புக்கராஜ்

179)பூம்புகார்

180)சீலாமுனை

181)புதுநகர்

182)வாகனேரி

183)கோரலிமடு

184)கள்ளியங்காடு

185)ஜெயந்திபுரம்

186)விஜயபுரம்

187)சிவபுரம்

188)பனிச்சையடி

189)கோவிற்குளம்

190)பால்வாத்த ஓடை

191)சின்னப் புல்லுமலை

192)பேத்தாளை

193)துறைவந்தியமேடு

194 சல்லித்தீவு

195)கல்லாறு

196)கோட்டைக் கல்லாறு

197)குருந்தையடி முன்மாரி

198)உப்புக்குளம்

199)காலபோட்டமடு

200)பனையறுப்பான்

201)பன்சேனை

202)சில்லிக்கொடியாறு

203)இலுக்குப்பொத்தானை

204)பெரியவெட்டுவான்

205)முந்தன் குமாரவெளி

206)தம்பானம்வெளி

207)காயன்குடா

208)மயிலவெட்டவான்

209)கரடியன் குளம்

210)புலயவெளி

211)பாலர்சேனை

212)கிண்ணையடி

213)கொண்டையன்கேணி

214)சின்னவெம்பு

215)மாவேற்குடா

216)சுரவணையடி ஊற்று

217)ஒல்லிக்குளம்

218)ரிதிதென்னை

219)வெருகல்

220)மாவிலங்கத்துறை

221)பிரம்படித்தீவு

222)இராஜபுரம்

223)மாவளையாறு

224)காந்திபுரம்

225)காந்தி கிராமம்

226)உறுகாமம்

227)நவகி நகர்

228)வம்மியடியூற்று

229)செல்வாபுரம்

230)சங்கபுரம்

231)சின்னவத்தை

232)அம்மன்குளம்

233)மணிச்சறிமாறி

234)கெளுத்திமடு

235)வடமுனை

236)ஊத்துச்சேனை

237)கள்ளிச்சை

238)மருதநகர்

239)நெல்லிக்காடு

240)மாவடியோடை

241)கூளாவடி

242)கண்ணகிநகர்

243)மாதவணை

244)மயிலத்தைமடு

246)பிள்ளையாரடி

247)நாவக்கேணி

248)இராசதுரை நகர்

249)மண்முனை

250)களிமடு

251)புளியடிமடு

252)ஊத்துமடு

253)பழங்குடிப்புமடு

254)பம்பரச்சேனை

255)தூத்தன்சேனை

256)கொல்லநூறு

257)இரும்பாண்டகுளம்

258)ஆனையாண்டசேனை

259)சலம்பொக்கனை

260)மண்டம்பொக்கனை

261)கட்டக்காடு

262)பொன்னாங்கன்னித் தோட்டம்

263)மண்டபத்தடி

264)வேட்டையன்சேனை

265)காயன்மடு

266)வெள்ளமச்சேனை

267)காயன்குளம்

268)வேடன்குளம்

269)கரடிப்புவல்

270)கரடிக்குளம்

271)பள்ளக்காடு

272)இருட்டுச்சேனைமடு

273)காயன்காடு

274)கிளிவாயடி

275)பேத்தாழை

276)உப்போடை

277)பெரிய உப்போடை

278)வேலூர்

279)நெடியவெட்டை

280)கற்புதானைக்குளம்

281)பலாச்சோலை

282)பாலமுனை

283)தம்பலவத்தை

284)மிச்நகர் (ஏறாவூர்)

285)மீராகேணி (ஏறாவூர்)

286)தாவூத் கிராமம் (ஏறாவூர்)

287)சம் சம் கிராமம்(ஏறாவூர்)

288ஹுசைன் கிராமம் (ஏறாவூர்)

289ஹிஸ்புல்லா நகர் (ஏறாவூர்)

290)ஸகாத் கிராமம்(ஏறாவூர்)

291)அப்துல் மஜீத் புரம்(ஏறாவூர்)

292)பாலையடித்தோணா

293)விநாயகபுரம்

294)டச்பார்

295)முகத்துவாரம்

296)திராய்மடு

297)கோரலங்கேணி

298)மாவடிச்சேனை

299)ஹிஜ்ராநகர்

300)கள்ளிச்சை

301)மதுரங்கேணிக்குளம்

302)குஞ்சங்குளம்

303)தட்டுமுனை

304)பூலாக்காடு

305)வெல்லையடிமடு

306)பழமுதிர்ச்சோலை

307)பொத்தனை

308)புன்னைக்குடா

309)ஆரைப்பற்றை

310)வடிச்சல்

311)திருக்கொண்டைமடு

312)கித்துள்

313)ஈரளக்குளம்

314)புதுநகர்

315)திமிலைதீவு

316)பூச்சிக்கூடு

317)சிறுதேன்கல்

318)பாலைக்காடு

319)மீயான்குளம்

320)அழியா ஓடை

321)பிள்ளையாரடி

322)திருச்செந்தூர்

323)கருணைபுரம்

324)சர்வோதயாநகர்

325)றிஸ்வி நகர்

326)இறாலோடை

327)கோபாலபுரம்

328)தியவட்டவான்

329)அத்தினகல் வெட்டை

330)அலியார்வட்டை

331)அம்மன்குளம்

332)அடைச்சகல்

333)ஆறாம்கட்டை(குளுமுந்தன்வெளி)

334)ஆலங்குளம்

335)இளைஞர்விவசாயத் திட்டம்

336)இருறூறுவில்

337)8ஆம் கட்டை(உன்னிச்சை)

338)7ஆம் கட்டை(உன்னிச்சை)

339)6ஆம் கட்டை(உன்னிச்சை)

340)5ஆம் கட்டை(உன்னிச்சை)

341)4ஆம் கட்டை(உன்னிச்சை)

342)ஐயர்குளம்

343)ஒருமுளச்சோலை

344)ஓமடியாமடு

335)கண்ணபுரம்

336)களுமுந்தன்வெளி

337)கற்சேனை

338)கன்னங்குடா

339)கருவேப்பங்கேணி

340)கற்பக்கேணி

341)கரவெட்டியாறு

342)களுவன்கேணி

343)கரடியன்குளம்

344)கற்பக்கேணி

345)களிமடு

346)கற்புதானை

347)கல்லிறக்கம்

348)கற்புதானைக்குளம்