மரநடுகை மாதம் பகுதி 2

8 நாம் நடும் மரங்களில் 80% நடப்பட்ட ஓர் ஆண்டு முடிவிலும் 60% மும் இரண்டாம் ஆண்டு முடிவிலும் உயிருடன் இருக்குமாயின் நம் மரம் நடுகை வெற்றியாகும்.