மே தினத்தில் ஒன்றிணைவோம்

(தோழர் ஜேம்ஸ்)


கடன் வாங்கி சீவிக்கும் வாழ்கை முறை.

கடனை வழங்கவும் நாம் இருக்கின்றோம் என்று நிதி நிறுவனங்கள் ஆசை காட்டி உண்மையான பிரச்சனைகளை திசைதிருப்பும் பொருளாதாரக் கட்டுமானங்கள்.