வைரமுத்து கண்டனத்திற்குரியவராகிறார்

(Prabahar Vedamanickam)

இரண்டு விதங்களில் வைரமுத்து கண்டனத்திற்குரியவராகிறார். ஒன்று பாலியல் அற்பத்தனங்கள். அதற்கான விலையை வாழ்நாள் முழுதும் செலுத்த வேண்டியவராகிவிட்டார். இது குறித்து வைரமுத்துவை ஆதரிப்பதற்கு எந்தவித முகாந்திரங்களும் இருக்க முடியாது.