அடவி. அருவி. ஆறு.

அடவி – jungle

அருவி – waterfalls

ஆறு – river

ஆலிப்பாளம் – iceberg

ஆலியாறு – glacier

உவர்க்கம் – beach

எரிமலை – volcano

ஏரி – lake

ஓங்கல் – cliff

கச்சாயம் – cape