உலக ஈரநிலங்கள் தினம் ( World Wetlands Day) 02.02.2021.

(Manoharan Sasikaran)

இன்று உலக ஈர நிலங்கள் தினம் ஈரநிலங்கள் மற்றும் நீர் ‘;Wetlands and Water” ‘என்னும் கருப்பொருளை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த ஆண்டு உலக ஈரநிலதினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.