அமெரிக்கா திவாலாகின்றதா?

(Maniam Shanmugam)

அமெரிக்காவில் செயல்பட்டு வந்த 64 முக்கியமான கொம்பனிகள் ஏனைய நாடுகளுக்கு விற்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் அரைவாசிக்கு மேற்பட்ட (45 வரை) கொம்பனிகளை சீனா வாங்கியுள்ளது.
விற்கப்பட்ட கொம்பனிகளின் பெயர்களும், அவற்றை வாங்கிய நாடுகளின் விபரமும் வருமாறு:
The American Companies That Aren’t Actually American Anymore