அமைதியின்மையை அடக்க இராணுவத்தை தரையிறக்கிய துனீஷியா

நாள் கணக்கான சமூக அமைதியின்மையை அடக்குவதற்கு உதவுவதற்காக இராணுவப் பிரிவுகளை துனீஷியா தரையிறக்கியுள்ளது.