அலட்சியம் வேண்டாம்.. கன்னத்தில் அறைந்ததை போல் கூறிய சிங்கள மருத்துவர். கட்டாயம் படிக்கவும் அனைவருக்கும் பகிரவும்.

அலட்சியம் வேண்டாம். .
சிங்கள மொழியில் இருந்த ஒரு சிறந்த பதிவு

நன்றாகக் கேளுங்கள்.. இதை கூறுவது இலங்கையில் ஒரு சிறந்த மருத்துவர், ஒரு ஜோக்கர் அல்ல.

( சில விஷயங்களை கன்னத்தில் அறைந்ததை போல் கூறியுள்ளேன்.. வேறு வழியில்லை )