உள்ளுராட்சித் தேர்தல் முடிவுகள்

வாக்குகள் சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
15319 48.63% 17
9182 29.15% 13
2724 8.65% 4
1914 6.08% 2
1836 5.83% 6
523 1.66% 2