உள்ளுராட்சி தேர்தல் முடிவுகள்: கட்சிகளின் நிலவரம்

வாக்குகள் சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
6698 37.81% 10
5765 32.54% 10
1836 10.36% 6
1796 10.14% 3
1096 6.19% 2
523 2.95% 2