உள்ளுராட்சி தேர்தல் முடிவுகள்

வாக்குகள் சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
573453 46.12% 737
377831 30.38% 357
113532 9.13% 114
80019 6.43% 60
64457 5.18% 139
34208 2.75% 39