உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல் – 2018

வாக்குகள் சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
1,238,899 45.97% 914
828,046 30.72% 596
284,418 10.55% 204
173,298 6.43% 124
93,966 3.49% 83
76,637 2.84% 97